dr hab. Barbara Ostafin

Arabistka, absolwentka Instytutu Filologii Orientalnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

W latach 2004-2013 była kierownikiem niestacjonarnych studiów Kulturoznawstwo: Cywilizacje Bliskiego, Środkowego i Dalekiego Wschodu prowadzonych w Instytucie Orientalistyki UJ. Zorganizowała studia podyplomowe „Tożsamość społeczno-kulturowa narodów Bliskiego i Środkowego Wschodu” prowadzone dla pracowników Straży Granicznej. Obecnie pełni funkcję kierownika kierunku Neofilologia Wydziału Filologicznego UJ. 

Zainteresowania badawcze dr hab. Barbary Ostafin skupiają się na okresie klasycznym w historii rozwoju literatury i kultury arabskiej. Prowadzi studia nad średniowieczną literaturą arabską; głównym polem badań jest literatura adabowa doby Abbasydów jako obraz kultury i obyczajów średniowiecznego kalifatu. Zajmuje się również poezją okresu przedmuzułmańskiego będącą źródłem wiedzy na temat kultury beduińskiej, a także prowadzi badania dotyczące związków Słowian ze światem arabskim. Wymiernym efektem tych zainteresowań była zorganizowana przez nią w 2017 r. w Krakowie międzynarodowa konferencja naukowa: Słowiańszczyzna a świat arabski - wzajemne relacje: literatura, język, historia. Kolejne pole jej badań stanowią wpływy i kontakty kulturowe świata islamu ze średniowieczną chrześcijańską Europą. 

Prowadzi zajęcia z klasycznej literatury arabskiej oraz kultury Arabów (wykład monograficzny) oraz seminaria.

Wybrane publikacje

"Quelques notes sur les rapports entre les Arabes et les Khazars à la lumière du "Mu‘djam al-buldan de Yaqut", Rocznik Orientalistyczny, (50) 1997.

"Arabskie wpływy literackie w Europie", Collectanea Eurasiatica Cracoviesia, Kraków 2003. 

"Azja Europie. O wędrówkach bajek Pilpaja", [w:] Miscellanea Eurasiatica Cracoviensia – Zrozumieć Eurazję, Kraków 2007.

 Intruz przy stole. Ṭufaylī w literaturze adabowej do XI wieku, Kraków 2013 

„Motyw pieczeniarza w klasycznej literaturze arabskiej", Litteraria Copernicana (13) 2014.

„Piękna czy brzydka? Występna czy cnotliwa? Wybrane wizerunki postaci kobiety w literaturze arabskiej do X wieku”, W kręgu zagadnień świata arabskiego, red. A. Abbas, A. Maśko, Poznań 2015.

„Walka, pytanie, błądzenie: życie perskiego medyka Burzywayha w świetle księgi „Kalila i Dimna”, Ethos, t. 29, (114) 2016.

“Presumable sources of „Marriage d’Ibrāhīm”, “Marriage d’Isḥāq” and “Muḫāriq Stories” , Rocznik Orientalistyczny, (69) 2016.

Data opublikowania: 28.11.2015
Osoba publikująca: Arkadiusz Płonka