dr hab. Iwona Król

 

Iwona Król, doktor habilitowana nauk humanistycznych; adiunkt w Instytucie Orientalistyki UJ; absolwentka arabistyki i polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Szkoły Języka Arabskiego dla Obcokrajowców w Damaszku i Algierze; członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego.

Specjalizuje się w zagadnieniach językoznawstwa kontrastywnego oraz glottodydaktyki.

Jest autorką podręczników akademickich służących dydaktyce języka arabskiego, a także publikacji o charakterze teoretycznym na ten temat. Ich zwieńczeniem była praca doktorska pt. Nauczanie języka arabskiego jako obcego w świetle współczesnych metod glottodydaktycznych, wydana następnie w rozszerzonej wersji pt. Nauczanie języka arabskiego. Praca ta stanowiła pierwsze na gruncie polskim całościowe opracowanie dotyczące nauczania arabskiego języka literackiego, zarówno w aspekcie teoretycznym jak i praktycznym, i była pierwszą całościową propozycją zastosowania metody komunikacyjnej w nauczaniu języka arabskiego.

    Jej podwójne wykształcenie skłoniło ją do zainteresowania się językoznawstwem kontrastywnym, co zaowocowało badaniami nad słowotwórstwem arabskim i polskim, wpisującymi się jednocześnie w profil zadań badawczych realizowanych w Instytucie Orientalistyki. Ich efektem była monografia Słowotwórstwo rzeczowników arabskich i polskich w ujęciu kontrastywnym, stanowiąca główne osiągnięcie naukowe wskazane w przewodzie habilitacyjnym. Jest to pierwsze opracowanie zestawiające w sposób systematyczny mechanizmy słowotwórcze funkcjonujące w obu badanych językach, a jego nowatorstwo polega na zastosowaniu do tego celu kryterium semantycznego, podczas gdy w badaniach arabistycznych dominuje podejście formalne. Przyjęcie tej metody pozwoliło na kompleksową charakterystykę poszczególnych kategorii słowotwórczych oraz na włączenie w ich obręb zjawisk języka arabskiego ignorowanych do tej pory w opracowaniach arabistycznych. Istotne i nowatorskie względem istniejącego stanu badań jest tutaj także wprowadzenie po raz pierwszy w obręb językoznawstwa arabistycznego pojęcia derywacji paradygmatycznej oraz opis jej znaczenia w systemie słowotwórczym języka arabskiego. Opublikowała także artykuły w czasopismach naukowych podejmujących szczegółowe zagadnienia z zakresu językoznawstwa kontrastywnego arabsko-polskiego. Wyniki przedstawionych badań miały wpływ na powstanie innych publikacji, w których teoretyczne zagadnienia dydaktyki języka arabskiego zostały opracowane w odniesieniu do wyników badań kontrastywnych. Dały także podstawę do planowania szczegółowych rozwiązań w praktyce dydaktycznej.

    Inne prowadzone przez nią badania dotyczą także: zagadnień morfologii i składni języka arabskiego (nie w perspektywie kontrastywnej, choć z pewnymi odniesieniami do języka polskiego). Ich wspólną cechą jest to, że skupia się w nich przede wszystkim na semantyce analizowanych struktur morfologicznych czy syntaktycznych.

    Kolejny nurt jej zainteresowań naukowych to analiza mediów arabskich. Tematem publikacji, które są temu poświęcone jest komunikacja w mediach (prasie i Internecie) w wymiarze językowym.


 

Wybrane publikacje

Monografie:

Nauczanie języka arabskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005, s. 179.

Słowotwórstwo rzeczowników arabskich i polskich w ujęciu kontrastywnym, Księgarnia Akademicka, Kraków 2013, s. 228.

Podręczniki akademickie:

Słownik tematyczny języka arabskiego, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2002, s. 229 (współautor: Adnan Hasan).

Rozmówki polsko-angielsko-arabskie, Glottiverbum, Wojkowice 2004, s. 119 (współautorzy: Adnan Hasan, Marek Król).

Słownik tematyczny języka arabskiego, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2007 (wydanie 2. poprawione i uzupełnione), s. 230 (współautor: Adnan Hasan).

Pismo i ortografia arabska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, s. 60.

Podstawy języka arabskiego, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2012, s. 163 (współautor: Adnan Hasan).

Artykuły naukowe w czasopismach i tomach zbiorowych:

Domysł językowy w nauczaniu arabskiego języka literackiego, w: W kręgu cywilizacji Półksiężyca, red. B. Michalak-Pikulska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002, s. 253-260.

Język prasy arabskiej w świetle aktualnych wydarzeń na Bliskim Wschodzie, w: Spotkania arabistyczne, t. 5, Fundacja Arabistyczna im. A. Czapkiewicza, Kraków 2004, s. 43-55.

Przymiotniki odrzeczownikowe w języku arabskim, w: Orientalia Commemorativa, red. L. Sudyka, Kraków 2011, s. 147-162.

Sposoby kreowania wizerunku monarchy w Jordanii, Maroku i Arabii Saudyjskiej, w: Kultura popularna na Bliskim Wschodzie, red. K. Górak-Sosnowska, K. Pachniak, Difin, Warszawa 2013, s. 152-168.

Nauczanie sprawności pisania w języku arabskim, w: Dydaktyka języka arabskiego. Teoria – praktyka – perspektywy, red. B. Michalak-Pikulska, M. Lewicka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013, s. 91-110.

Semantyczna gramatyka kontrastywna arabsko-polska: nowe możliwości badawcze dla arabisty w XXI wieku, Przegląd Orientalistyczny, 2014, s. 138-148.

Rola nauczania słowotwórstwa opisowego w kształceniu sprawności czytania ze zrozumieniem, w: Dydaktyka języka arabskiego. Rozwijanie receptywnych sprawności językowych, red. B. Michalak-Pikulska, M. Lewicka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014, s. 161-182.

Animal Names in Polish and Arabic, Polonica, tom XXXV, 2015, s. 209-218.

Sposoby wyrażania mnogości zbiorowej w języku polskim i w języku arabskim, Polonica, tom XXXV, 2015, s. 219-229.

Wyrażanie mnogości dyskretnej w języku arabskim oraz w języku polskim. Analiza kontrastywna, w: W kręgu zagadnień świata arabskiego, red. A. Abbas, A. Maśko, UAM, Poznań 2015, s. 189-199.

Sprawności produktywne w nauczaniu języka arabskiego a błąd językowy, w: Dydaktyka języka arabskiego. Rozwijanie produktywnych sprawności językowych, red. B. Michalak-Pikulska, M. Lewicka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015, s. 55-72.

Kształcenie sprawności produktywnych w nauczaniu języka arabskiego na poziomie zaawansowanym, w: Dydaktyka języka arabskiego. Rozwijanie produktywnych sprawności językowych, red. B. Michalak-Pikulska, M. Lewicka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015, s. 93-105.

The role of gemination in inflection and word formation of Modern Standard Arabic, Rocznik Orientalistyczny, T. LXIX, Z. 1, 2016, s. 31-38.

Analiza dyskursu wybranych publikacji internetowej wersji egipskiego dziennika Al-Ahrām poświęconych atakowi terrorystycznemu na redakcję tygodnika Charlie Hebdo, Polonia Sacra, Tom 20, nr 2, 2016, s. 181-204.

Funkcje semantyczne i słowotwórcze kategorii rodzaju w języku arabskim i w języku polskim, Polonica, tom XXXVI, 2016, s. 19-28.

Nazwy kolorów w języku polskim i w języku arabskim, Polonica, tom XXXVI, 2016, s. 29-41.

Meanings and functions of genitive constructions in Modern Standard Arabic, Studia Arabistyczne i Islamistyczne 15, 2016, s. 5-28.