dr Marcin Gajec

Urodzony w 1980 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim. W 1999 roku rozpoczął studia w Instytucie Historii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zakończone obroną pracy magisterskiej: Ideał rycerza na pograniczu bizantyńsko-muzułmańskim w IX-XII wieku, na podstawie Daniszmendname i Dijenisa Akritasa napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Macieja Salamona. W latach 2002-2008 studiował w Instytucie Filologii Orientalnej na Wydziale Filologicznym UJ. Pod kierunkiem dr. hab. Adama Bieńka obronił pracę magisterską pod tytułem ‛Imād ad-Dīn Zankī i Nūr ad-Dīn Maḥmūd. Zjednoczenie Syrii w czasie wypraw krzyżowych. Od 2008 roku kontynuował naukę na studiach trzeciego stopnia na Wydziale Filologicznym co zaowocowało w 2014 roku obroną pracy doktorskiej: Syria w przededniu wypraw krzyżowych w świetle kronik arabskich, której promotorem była prof. dr hab. Barbara Michalak Pikulska i uzyskaniem stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa.

Wybrane publikacje:

„Amazonka czy białogłowa? Wizerunek kobiety w tureckim i bizantyjskim eposie rycerskim” [w:] Wizerunek kobiety na przestrzeni wieków, red. Aneta Pierścińska-Maruszewska, Ostrowiec 2009.

Mekka. Warszawa 2010 [napisana razem z Adrianem Jasikiem].

Od Manzikertu do Antiochii. Kraków 2016.

„Tarkan Hatun (ok. 1055-1094). Cersei Lannister seldżuckiego dworu” [w:] Studia Azjatystyczne, 3 (2017), Poznań 2017.

Od 2013 roku jest pracownikiem Katedry Arabistyki Instytutu Orientalistyki UJ. Prowadzi zajęcia z historii krajów arabskich, współczesnej historii Bliskiego Wschodu, wprowadzenia do islamu oraz zagadnień współczesnego islamu. Jego zainteresowania badawcze skupiają się głównie na obszarze Bliskiego Wschodu. Specjalizuje się w historii wypraw krzyżowych, szczególnie obserwowanych z perspektywy wschodniej. Podejmuje także tematykę szeroko pojętego pogranicza kultur na styku cywilizacji muzułmańskiej i chrześcijańskiej. Od czterech lat jest opiekunem Koła Naukowego Orientalistów UJ.

Data opublikowania: 28.11.2015
Osoba publikująca: Arkadiusz Płonka